Výroba elektÅ™iny ze slunce již není pouhým snem objevitelů a vynálezců, je to proces, s nímž se setkáváme Äím dál ÄastÄ›ji, a co víc, vzhledem k poklesu cen tÄ›chto produktů a k technickému pokroku již můžeme fotovoltaické panely mít umístÄ›né i nad naÅ¡imi hlavami. Výhody fotovoltaiky jsou zcela zjevné i pro naprostého laika, který si snadno dovede spoÄítat návratnost investice a celkovou úsporu za dodávku elektrické energie. ElektÅ™inu lze navíc využívat mnohem efektivnÄ›ji, nežli na pouhé svícení žárovkami nebo pro bÄ›h televizoru, tímto způsobem lze v domÄ› i pÅ™itápÄ›t a ohřívat vodu v akumulaÄním bojleru.

slunce svítí na panel

Základ úspÄ›chu fotovoltaiky spoÄívá pÅ™edevším na fotovoltaických panelech.

Co jsou to amorfní fotovoltaické panely

Fotovoltaika se dynamicky rozrůstá po celém svÄ›tÄ› a pÅ™ibývá zájemců, kteří si nechají tyto výrobky instalovat na svém pozemku. V průbÄ›hu desítek let na poli fotovoltaiky doÅ¡lo k mnoha technickým inovacím a mezi nimi i k odliÅ¡nostem ve výrobních technologiích. Jednou z nich je využití kÅ™emíku, jako styÄného prvku pro výrobu elektrické energie.

fotovoltaické panely na střeše

ZpoÄátku se vyrábÄ›ly panely s krystalickým kÅ™emíkem, který se tavil z původní suroviny do ingotových polotovarů a poté se mechanicky zpracovával do finální podoby. V souÄasné dobÄ› vÅ¡ak vedou amorfní fotovoltaické panely , kde je kÅ™emík (v tomto případÄ› amorfní, tedy bez krystalické mřížky, s náhodným uspořádáním atomů) nanášen v tenké vrstvÄ› na kovový, plastový Äi sklenÄ›ný podklad.

Jaké to má výhody? PÅ™edevším lépe snímají sluneÄní záření i v místech, která nejsou optimálnÄ› orientována vůÄi slunci, což jsou případy mnoha objektů napÅ™. se Å¡ikmou stÅ™echou, sklonÄ›nou smÄ›rem k východu a k západu. V létÄ› vykazují tyto panely vyšší efektivitu, takže se v tomto období dá vyrobit více elektrické energie a akumulovat ji do bateriových Älánků.